วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(19,573)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(77,155)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(15,528)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(773)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(25)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นาย ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว อรสา เตติวัฒน์

สาขาด้านอื่นๆ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว ภริตา พิมพันธุ์

สาขาด้านอื่นๆ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว จามรี เครือหงษ์

สาขาด้านอื่นๆ,
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

นางสาว ยสินทินี เอมหยวก

สาขาวิศวกรรมศาสตร์,
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

อาจารย์ สุนทรี สุรัตน์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ตู้ถ่ายเชื้อแบบกรองอากาศไหลเวี...

ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (10413)...

หม้อนึ่งความดันไอ

ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (10413)...

เครื่องวิเคราะห์ความชื้น

ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)...

เครื่องนับเม็ดยาลงกระปุก

ฟาร์มแคร์ ฟาร์มาซูติคอล (โรงงานต้นแบบ)...

เครื่องทำแห้งสารแบบเยือกแข็ง

ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง

เครื่องวิเคราะห์ไขมัน

ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเครื่องสำอาง ยา แล...

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยนเรศวร อาคารมหาธรรมราชา เลขที่ 99 ...

ห้องเตรียมอาหารเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ (104...

ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคา...

ห้องปฏิบัติการและควบคุมคุณภาพอาหาร 1

62/1 ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธ์ อ.เมือง

ห้องปฏิบัติการเคมีชั้นสูง

ศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 10)มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เลขที่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบ...

Histopathological LaboratoryRoom 20109

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี...

Histopathological LaboratoryRoom 20110

สถาบันวิจัยวิทยาการสุขภาพ 222 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรี...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน