วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(16,564)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(60,079)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(12,193)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(411)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(13)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(5)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

นาย ณัฐวุฒิ ขาวสะอาด

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาว มลวิภา เมืองพระฝาง

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาว ธัญญาพร ก่องขันธ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นางสาว พุธิตา ศรียางนอก

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นาย มงคล อักษรดิษฐ์

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

นาย บุญเลิศ เจิมปลั่ง

สาขาวิทยาศาสตร์เคมีแ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

test1

Instrument1

เครื่องทดสอบแรงดึง

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน...

Mooney Viscometer

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน...

การเคลื่อนย้ายเครื่องวัดค่า rh...

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน...

Plastimeter

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน...

เครื่องฉีดขึ้นรูป

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยียางเพื่อชุมชน

มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง 222 หมู่2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง

KKU Maker Space

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ถ.มิตรภาพ ต.ในเม...

สำนักวิจัยจุฬาภรณ์

54 ถนนกำแพงเพชร 6 เเขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม 10210

ศูนย์บริการวิเคราะห์โครงสร้างและนาโนเทคโ...

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ต. ...

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หน่วยบริการทางห้องปฏิบัติการ (Laboratory Service Unit : LSU) อาคารสิรินธรวิศวพั...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน