วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมชมผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ เครื่องมือต่างๆทางวิทยาศาสตร์ และข้อมูลสถิตินักวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการค้นคว้า ศึกษา ทดลอง

บริการของเรา

นักวิทยาศาสตร์ (SCIENTISTS)
(15,869)

รวบรวม นักวิทยาศาสตร์ / นักวิจัย ในประเทศ ผู้มีความเชี่ยวชาญของแต่ละสาขาวิชา สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อดูประวัติ และผลงานวิจัย ของแต่ละท่านได้ที่นี่

ผลงานวิจัย (RESEARCH)
(65,183)

รวบรวมผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งประเทศ ซึ่งมีข้อมูลผลงานวิจัยที่หลากหลาย สามารถค้นหาข้อมูลเพื่อศึกษาและหาแนวทางการวิจัยได้ที่นี่

เครื่องมือ (EQUIPMENT)
(12,616)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ห้องปฏิบัติการ (LABORATORY)
(490)

รวบรวมห้องปฏิบัติการ แยกเป็นหน่วยงาน และจังหวัด ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ สามารถค้นหาห้องปฏิบัติการใกล้เคียง เพื่อติดต่อใช้บริการกับผู้ดูแลห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

บล็อก (BLOG)
(24)

แหล่งรวบรวมข้อมูล องค์ความรู้งานวิจัยจากเหล่า นักวิจัยหรือกลุ่มผู้ที่สนใจงานวิจัยต่างๆ ทุกเรื่องราว สามารถสื่อสารกันได้ทาง บล็อกแห่งนี้

กระดานถามตอบ (WEBBOARD)
(7)

ร่วมพูดคุยพบปะกับนักวิจัย กลุ่มผู้ที่สนใจในด้านต่างๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆ ที่จะก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่องานวิจัยของชาติ เข้าร่วมกันที่นี่

นักวิทยาศาสตร์ (Scientist)

รวบรวมข้อมูลนักวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลนักวิทยาศาสตร์เพื่อดูประวัติการศึกษาและผลงานวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ ได้ที่นี่

ดร. ณิชา จุฑารัตนากูล

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ตติมา กล่อมจันทร์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. ศิวาพร ผลดีนานา

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. จารุวัฒน์ ขุนรัตน์

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. นวลกมล อาภรณ์พงษ์

สาขาวิทยาศาสตร์กายภา...
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ดร. สุนทรีภรณ์ มีพริ้ง

สาขาวิทยาศาสตร์การแพ...
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คลิกดูนักวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ผลงานวิจัย (Research)

ค้นหาข้อมูลงานวิจัยที่เราเก็บรวมรวมไว้ ทั้งงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว งานวิจัยที่ทำสำเร็จแล้ว และงานวิจัยที่กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการศึกษาและวิเคราะห์
คลิกดูผลงานวิจัยทั้งหมด

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อ...

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

เครื่องทำแห้ง ณ จุดวิกฤต

ห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนท...

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์...

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอ...

ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์...
คลิกดูเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งหมด

ห้องปฏิบัติการ (Laboratory)

รวบรวมข้อมูลห้องปฏิบัติการ ค้นหาข้อมูลห้องปฏิบัติการเพื่อดุตำแหน่งที่ตั้งและเครื่องมื่อวิทยาศาสตร์ของห้องปฏิบัติการ ได้ที่นี่

ห้องทดสอบผลิภัฒน์รูปแบบของเหลวและกึ่งแข็...

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ห้องพัฒนาเภสัชภัณฑ์

คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ห้องปฏิบัติการเคมี (L102) สำหรับตรวจวัดค...

สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ช...

หน่วยบริการเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัด...

หน่วยเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศา...

คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา อาคารวิทยาศาสตร์การแพทย์ 169 ถนนลงหาดบางแสน ต.แส...
คลิกดูห้องปฏิบัติการทั้งหมด

เครือข่ายอุทยาน