ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

เครื่อง Micro-Hardness Tester

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

แก๊สโครมาโทกราฟี

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องวิเคราะห์โครงสร้างสารปร...

ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์...

UV-VIS Spectophotometer

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

อะตอมมิกแอพซอร์พชั่นสเปกโตรโฟโ...

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

พีเอชมิเตอร์

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

ตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

เครื่องย่อยสารตัวอย่างด้วยคลื่...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางสิ่งแวดล้อม ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

เครื่องวัดค่าสี

ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์