ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

แก๊สโครมาโทกราฟี

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องกวนสารละลาย

ห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์...

ตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

เครื่องวัดค่าสี

ห้องปฏิบัติการคณะเกษตรศาสตร์

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)...

แป้นหมุนขึ้นรูป

ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนั...

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ตู้อบไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการเคมี

ANAEROBIC JAR

ห้องปฏิบัติการทางจุลวิทยา

UltrasonIc Cleaning Bath

ห้องปฏิบัติการเคมี