ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

Micro-Hardness Tester

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

แก๊สโครมาโทกราฟี

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องกวนสารละลาย

ห้องปฏิบัติการกลางด้านปรับปรุงพันธุ์สัตว์...

เครื่อง Gas Chromatography /Ma...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

ตู้ดูดควัน

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...

เครื่องวัดอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร...

ตู้เย็นควบคุมอุณหภูมิ

ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)...

แป้นหมุนขึ้นรูป

ห้องปฏิบัติการด้านอุตสาหกรรม

เครื่องวิเคราะห์ ทดสอบ โลหะหนั...

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

ตู้อบไฟฟ้า

ห้องปฏิบัติการเคมี

ANAEROBIC JAR

ห้องปฏิบัติการทางจุลวิทยา