ค้นหาเครื่องมือ(EQUIPMENT)

เครื่องมือ (EQUIPMENT)

รวบรวมข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ค้นหาข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาข้อมูลความสามารถของเครื่อง วิธีใช้งานเครื่องมือรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้ที่นี่

ตู้เย็น

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ...

เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภา...

แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางกายภาพ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี...

เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟฟี (GC-F...

ห้องปฏิบัติการเคมี

เครื่องวัดการดูดกลืนแสง

ห้องปฏิบัติการวิศวกรรมชีวการแพทย์...

เครื่องทดสอบเอนกประสงค์ 300 ตั...

ห้องปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโด...

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุและสารประกอบ...

UV-VIS Spectophotometer

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม...

กล้องจุลทรรศน์แบบหงาย

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)...