จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องบดแบบย่อย

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.กม. 6640-007-0006/1
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบดแบบย่อย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องบดแบบย่อย
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ