จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))

  • รหัสเครื่องมือ : กป-1-ว-1552/34
  • ชื่อเครื่องมือ : แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : แท่งเชื้อเพลิง FFCR (SHIPPINGContainer With Three (3))
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ