จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.กศ. 6640-005-0002/32
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก
  • รุ่น : รุ่น MR 3003 Type MR 3003 SD No.540.31200.00
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเทคโนโลยีด้านอื่นๆ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เทคนิคอุปกรณ์ด้านอื่นๆ
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ