จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)

  • รหัสเครื่องมือ : 5501120000090
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Total Organic Carbon (TOC)
  • ยี่ห้อ : Analytik Jena
  • รุ่น : multi N/C 2100
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อินทรีย์เคมี
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:30:00 ถึง 16:30:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ