จองเครื่องมือ (EQUIPMENT BOOKING)

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์

  • รหัสเครื่องมือ : 4111
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbondioxide (CO2) incubator
  • ยี่ห้อ : Thermo Fisher Scientific/USA./4111
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เภสัชอุตสาหกรรม
  • เวลาที่ยืมได้ : ตั้งแต่ 08:00:00 ถึง 16:00:00
  • ระยะเวลาที่ยืมได้ : 1 ชั่วโมง

ช่วงเวลา :
ชื่อ-สกุล :
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล :
ชื่อโครงการ :
รายละเอียด :


กรุณาล็อคอินเพื่อดูประวัติ