แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องหาค่าพลังงาน

  • รหัสเครื่องมือ : รภ.นว.07.43.01(ศว./CH)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องหาค่าพลังงาน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Bomb Calorimeter