แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

UV-Visible spectrophotometer

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : UV-Visible spectrophotometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-Visible spectrophotometer