แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดความแข็งของตัวอย่าง (เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-PH-009
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความแข็งของตัวอย่าง (เครื่องทดสอบความแข็งระดับจุลภาค)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micro-hardness Test Machine