แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร

  • รหัสเครื่องมือ : 85-36(1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette