แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เตาให้ความร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : 85-48(2)
  • ชื่อเครื่องมือ : เตาให้ความร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : hot plate