แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้บ่มเพาะเชื้อ

  • รหัสเครื่องมือ : 87-1 (2)
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มเพาะเชื้อ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator