แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม

  • รหัสเครื่องมือ : 87-9 (1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter