แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องนับจำนวนโคโลนี

  • รหัสเครื่องมือ : 87-11
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องนับจำนวนโคโลนี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Colony Counter