แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : 87-12 (1)
  • ชื่อเครื่องมือ : อ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water Bath