แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม

  • รหัสเครื่องมือ : 87-16
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : PCR machine