แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องอ่านไมโครเพลท

  • รหัสเครื่องมือ : 87-17
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านไมโครเพลท
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader