แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : 87-18 (3)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette