แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์

  • รหัสเครื่องมือ : 87-20 (29)
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microscope