แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : วศ.คม. 6640-005-0002/3
  • ชื่อเครื่องมือ : แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : แท่นกวนสารละลายและให้ความร้อนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ