แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้อบสูญญากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : B051025
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบสูญญากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Vaccuum Oven