แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า

  • รหัสเครื่องมือ : ICBS-01
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้บ่มเชื้อแบบเขย่า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator Shaker