แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเจาะคอนกรีต

  • รหัสเครื่องมือ : 3413-001-11/60/00001-3020000-04101
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเจาะคอนกรีต
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Concrete drilling machine