แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต

  • รหัสเครื่องมือ : 3630007-007-01/56/00001-3020000-04102
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบกำลังอัดคอนกรีต
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Concrete Compression Testers