แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้อบความร้อน

  • รหัสเครื่องมือ : 600801001000012
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้อบความร้อน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Hot Air Oven