แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เตาเผาความร้อนสูง

  • รหัสเครื่องมือ : 600807001000013
  • ชื่อเครื่องมือ : เตาเผาความร้อนสูง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Muffle Furnace