แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์

  • รหัสเครื่องมือ : 600801291000002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography