แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์

  • รหัสเครื่องมือ : ร.58-0729-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุทางการแพทย์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Testing Machine (Instron-UTM)