แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดค่าออสโมลารีตี้ในสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : 61-0352-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าออสโมลารีตี้ในสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Osmometer