แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครแพลท

  • รหัสเครื่องมือ : 62-0276-001/01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านปฏิกิริยาในไมโครแพลท
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate reader