แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)

  • รหัสเครื่องมือ : 5404120000011
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟรกโตมิเตอร์ (เอกซ์อาร์ดี)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : X-ray diffractometer (XRD)