แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)

  • รหัสเครื่องมือ : 5501120000090
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์ปริมาณคาร์บอนทั้งหมด (ทีโอซี)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Total Organic Carbon (TOC)