แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU6650-003-3-44-1
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Scanning Electron Microscope