แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU-stereo-1
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stereoscope