แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล

  • รหัสเครื่องมือ : MC-BUU-stereo-1
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์สเตอริโอพร้อมชุดถ่ายภาพดิจิตอล
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Stereoscope