แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 024
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องพิมพ์พร้อมแปะ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Print & Apply