แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 026
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุและปิดผนึกแบบดัดแปลงบรรยากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Grain long tail packing machine