แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง

  • รหัสเครื่องมือ : Food Pilot Plant - 028
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องปิดผนึกด้วยความร้อนแบบต่อเนื่อง