แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)

  • รหัสเครื่องมือ : RF001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกำจัดแมลงและไข่แมลงในข้าวสารด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RF)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : RF Technology