แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องสอบเทียบมาตรฐานชนิด 8.5 หลัก

  • รหัสเครื่องมือ : FLUKE 5730A
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องสอบเทียบมาตรฐานชนิด 8.5 หลัก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : 5730A High Performance Multifunction Calibrator