แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร

  • รหัสเครื่องมือ : 60A0200434
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดดูดจ่ายสารละลาย ขนาด 100-1000 ไมโครลิตร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Single autopipette