แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดเสียง1

  • รหัสเครื่องมือ : 12
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดเสียง1
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Sound Level Meter1