แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดเสียง2

  • รหัสเครื่องมือ : 13
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดเสียง2
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Sound Level Meter2