แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง

  • รหัสเครื่องมือ : MFU-CH-006
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทรกราฟชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography