แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก

  • รหัสเครื่องมือ : 5805-001-01/39/48-320000
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องเก็บตัวอย่างฝุ่นจากบรรยากาศภายนอก