แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปฏิกิริยาบนไมโครเพลท
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Spectrophotometer