แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว

  • รหัสเครื่องมือ : 3450-007-03/38/001-320000-06/02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : เครื่องทดสอบแรงระยะหดตัว