แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตัวสอบเทียบเกจวัดแรงดันแบบอัตโนมัติชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง

  • รหัสเครื่องมือ : ADDITEL ADT-761
  • ชื่อเครื่องมือ : ตัวสอบเทียบเกจวัดแรงดันแบบอัตโนมัติชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Automates Pressure Calibrators