แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง

  • รหัสเครื่องมือ : ADT 681-02-GP2K
  • ชื่อเครื่องมือ : เกจอ่านแรงดันชนิดใช้แก๊สเป็นตัวกลาง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Digital Pressure Gauge